පුවත්

  • ශක්තිමත් තාක්ෂණික කණ්ඩායම

    ශක්තිමත් තාක්ෂණික කණ්ඩායම

    අපි උසස් තත්ත්වයේ උසස් කාර්යක්ෂමතාව intelligentequipment නිර්මාණය, කර්මාන්තය තුළ ශක්තිමත් තාක්ෂණික කණ්ඩායම, වෘත්තීය අත්දැකීම් දශක, විශිෂ්ට නිර්මාණ මට්ටමේ තියෙනවා.
    වැඩිදුර කියවන්න

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!