പേറ്റന്റ് & ബഹുമതികൾ

പേറ്റന്റുകൾ

പേറ്റന്റ്-1
പതെംത്൨
പതെംത്൩
പതെംത്൪
പതെംത്൫
പതെംത്൬
പതെംത്൭
പതെംത്൮
പതെംത്൯
പതെംത്൧൦

ബഹുമതികൾ

ഹൊനൊര്൭
ഹൊനൊര്൬
ഹൊനൊര്൫
ഹൊനൊര്൪
ഹൊനൊര്൩
ഹൊനൊര്൨
ഹൊനൊര്൧


ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!